• jirtaa yoomu kessaa Keenya qaalii koo haacee goota kiyyaa maraarte oromoo ?
  post-img
  Comments: 3 Reposts: 1
 • sirbaa ergaa qabuuf kan bayyee namati toluu
  Comments: 0 Reposts: 2
 • Comments: 0 Reposts: 0
  • Danny Atomsa 12months ago

   Jechoota #Amayya irra jiran gara #FBtti jijjiirre yoo ilaallu kana fakkaata??

   Kan hafe itti dabalaa, kanaan dogoggore yoo jirate sirreessaa.❤

   Maxxansa haaraa :- New post / post

   Foyyeessi :- Edit

   Hiriyyoota :- Friends

   Maxxansoota :- Posts

   Bal'inaan :- See all

   Kuusaa :- Album

   Haaromsa :- Update

   Qindaa'ina :- Setting

   Barbaadi :- Search

   Ergaa :- Message

   Olkaa'i :- Save

   Guyyaa dhalootaa :- Birthday

   Qabsiistuu :- Attachment

   Irra deebiin yaali :- Try again

   Toora irra :- Online

   Qoodi :- Share

   Haqi :- Delete

   Waliin qoodi :- Share with

   Ifatti :- public

   Miira :- Feeling

   Barreertuu :- Password

   Raggaasisi :- Confirm

   Simadhu :

  Comments: 0 Reposts: 0
 • koottaa ijoollee oromoo amayyan waal baraadha add mee
  Comments: 0 Reposts: 0