We use cookies to analyze our website traffic. By continuing to use the site, you agree to our Terms and Policies

Hashtags
Enter a hashtag to search for posts.

Search results (106)

 • Ganamaaf galgala sochii qaamaa gochuun
  madaala qaamaa eeguudha .
  Guyyaatti Alsadii #AMAYYA Seenuun
  Madaala Afaan Oromoo eeguudha
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Rakkoon jiraatuus yoo hojjeenne keessaa bahuu ni dandeenya.
  #Amayya yoo nuti fayyadamne, yoo nuti irratti hojjenne, akka guddatu taasisne.... nubira darbee kan biroollee fayyadamuu dandaya. yoo nuti jabeesssine, wanta kana caaluu akka hojjechuu danda''u nutti argarsiiseeti jira. kanaafuu #Amayya haa jabeesinu. haa fayyadamnu. kun dhaamsa kooti.
  Comments: 1 Reposts: 1
 • yaa warraa #Amayya akkaam jirtu nagaadhaa maal hanga ammaa hin hoo'iinee ho'iisaa
  Comments: 0 Reposts: 1
 • Shamarran #Amayya irrati yeroo gabaaba keessati hiriyoota hedduu horachuun walqixxummaa saalaa cabsaa jiran.
  *#£#*#, => Olaantummaan seeraa kabajamu qaba
  Comments: 2 Reposts: 0
 • Hitu ofii ketti akkas tattu ijolle saudi maqa jarra dhoffta saren udutti madda qabdu gunufatte duttu jedhani atiss ittu qimma kee bette silla garidha akuma atti dogoggorrte dogoggorani maff akumma kotti jechu wolallte
  #jarri#amayya itti buharra?
  Comments: 0 Reposts: 0
 • #Dhibaa'ummaa
  #Sodaa
  #Hin danda'amuu
  #Of tuffachuu
  Keessaa baanee,...
  #Tattaafachuu
  #Gootummaa
  #In danda'amaa
  #Of ta'uu
  Gara kanatti dhufuu akka dandeenyuuf karaan #Amayya kunis tokko!
  Jabaadhaa!!!
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Jawarif Baqala harka diinaatii rabbi baasee #Amayya irratti nuuf haa argamsiisu
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Jechoota #Amayya irra jiran gara #FBtti jijjiirre yoo ilaallu kana fakkaata??
  Kan hafe itti dabalaa, kanaan dogoggore yoo jirate sirreessaa.❤
  Maxxansa haaraa :- New post / post
  Foyyeessi :- Edit
  Hiriyyoota :- Friends
  Maxxansoota :- Posts
  Bal'inaan :- See all
  Kuusaa :- Album
  Haaromsa :- Update
  Qindaa'ina :- Setting
  Barbaadi :- Search
  Ergaa :- Message
  Olkaa'i :- Save
  Guyyaa dhalootaa :- Birthday
  Qabsiistuu :- Attachment
  Irra deebiin yaali :- Try again
  Toora irra :- Online
  Qoodi :- Share
  Haqi :- Delete
  Waliin qoodi :- Share with
  Ifatti :- public
  Miira :- Feeling
  Barreertuu :- Password
  Raggaasisi :- accept
  Simadhu : confirm
  post-img
  Comments: 1 Reposts: 0
 • Jechoota #Amayya irra jiran gara #FBtti jijjiirre yoo ilaallu kana fakkaata??
  Kan hafe itti dabalaa, kanaan dogoggore yoo jirate sirreessaa.❤
  Maxxansa haaraa :- New post / post
  Foyyeessi :- Edit
  Hiriyyoota :- Friends
  Maxxansoota :- Posts
  Bal'inaan :- See all
  Kuusaa :- Album
  Haaromsa :- Update
  Qindaa'ina :- Setting
  Barbaadi :- Search
  Ergaa :- Message
  Olkaa'i :- Save
  Guyyaa dhalootaa :- Birthday
  Qabsiistuu :- Attachment
  Irra deebiin yaali :- Try again
  Toora irra :- Online
  Qoodi :- Share
  Haqi :- Delete
  Waliin qoodi :- Share with
  Ifatti :- public
  Miira :- Feeling
  Barreertuu :- Password
  Raggaasisi :- Confirm
  Simadhu : Accept
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Ashamaa akkam jirtu
  #Hordoftoonni_AMAYYA
  marti keessanuu
  Egaan akkuma Beemamu
  Haala itti fayyadamummaa #AMAYYA kanan wolqabsiisiisee?
  ~
  1️⃣Maxxansa tokko maxxansuuf Saleedaa keenyarratti. kan nuuf eeyyamamu Qubeewwan 1000 qofaadha
  2️⃣,Hiriyoota keenya woliin (Tagg) Maxxansuun haala salphaan akka hindanda'amnedha
  3️⃣,Suursagalee takka Maxxansuuf Hagi guddinasaa Baayyee gadi bu'aa tahuu kan qabu qofaadha
  4️⃣,Toorri Hiriyoonni keenya itti taa'an (Kuusaa) maaliif hinta'u
  5️⃣,Maxxansa tokko keessatti yeroo maqaa namaa Agarsiisuu,Eerame yks 'Mentioned' Gochuuf namaaf hinmijatu
  6️⃣,Yeroo cufnee baanee deebinee seenuuf jennu Erra deddeebiin nikuffis Yks Seeni ,Galmeessisi fkkf fiduun ugguraaf nama saaxila
  Egaan Gaaffiin kun kan dhuunfaa kootiidha akkasu
  Comments: 1 Reposts: 0
 • Jechoota #Amayya irra jiran gara #FBtti jijjiirre yoo ilaallu kana fakkaata??
  Kan hafe itti dabalaa, kanaan dogoggore yoo jirate sirreessaa.❤
  Maxxansa haaraa :- New post / post
  Foyyeessi :- Edit
  Hiriyyoota :- Friends
  Maxxansoota :- Posts
  Bal'inaan :- See all
  Kuusaa :- Album
  Haaromsa :- Update
  Qindaa'ina :- Setting
  Barbaadi :- Search
  Ergaa :- Message
  Olkaa'i :- Save
  Guyyaa dhalootaa :- Birthday
  Qabsiistuu :- Attachment
  Irra deebiin yaali :- Try again
  Toora irra :- Online
  Qoodi :- Share
  Haqi :- Delete
  Waliin qoodi :- Share with
  Ifatti :- public
  Miira :- Feeling
  Barreertuu :- Password
  Raggaasisi :- Confirm
  Simadhu :
  Comments: 1 Reposts: 1
 • Jechoota #Amayya irra jiran gara #FBtti jijjiirre yoo ilaallu kana fakkaata??
  Kan hafe itti dabalaa, kanaan dogoggore yoo jirate sirreessaa.❤
  Maxxansa haaraa :- New post / post
  Foyyeessi :- Edit
  Hiriyyoota :- Friends
  Maxxansoota :- Posts
  Bal'inaan :- See all
  Kuusaa :- Album
  Haaromsa :- Update
  Qindaa'ina :- Setting
  Barbaadi :- Search
  Ergaa :- Message
  Olkaa'i :- Save
  Guyyaa dhalootaa :- Birthday
  Qabsiistuu :- Attachment
  Irra deebiin yaali :- Try again
  Toora irra :- Online
  Qoodi :- Share
  Haqi :- Delete
  Waliin qoodi :- Share with
  Ifatti :- public
  Miira :- Feeling
  Barreertuu :- Password
  Raggaasisi :- Confirm
  Simadhu :
  Comments: 0 Reposts: 0
 • PP account #Amayya kana akka hin fayyadamne.
  post-img
  Comments: 2 Reposts: 0
 • Warra App Store irra #Amayya eegaa jiran
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Jirtuu ijoollee oromoo! baga jiraattan! dhaamsaan qaba:
  gaafa #Amayyoomnu Afaan, aadaa, duudhaa, seenaa fi eenyuummaan keenyaa nu waliin jiraachuu qaba. waliin ammayyoomuu qabna. #Amayya dirree oromoonni itti wal arganii, aartii, afaan, aadaa, afoola fi eenyummaa ofii itti baratan, wal barsiisan fi itti dagaagsaniidha! kana hunda wal barsiisuufi walirraa barachuuf jalqaba kan nu barbaachisu hubannoo wal qabsiisuudha... muuxannoo qabnu waliif qooduudha, ykn walirraaa barachuudha. kanaafuu kan beeku barsiisuu qaba, kan hin beeyne ammoo walirraa barachuu qabaan dhaamsa kooti!
  Comments: 0 Reposts: 0