• Muka Ergamaa Rabbiitiif(saw) akka joolleetti boo'e ni beeytaa.?
  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
  Ergamaan Rabbii ( s a w) Masjiida isaa keessa yeroo sahaabaa gorsu Muka Timiraa kan itti irkatu qaba ture
  Duuba Ergamaan Rabbii ( s a w) Eega umriin isaanii deeme booda minbara tolchaniif, bakka yeroo dadhabe waan irra taa'u tolchaniif
  Eegasii Mukni foolii Ergamaa Rabbii( s a w) bareedduu san ni dhabe
  Eegasii sagalee bareedduu Ergamaa Rabbi(s a w) San dhabe.
  Yeroo Ergamaan Rabbii(s a w) muka kana bira dabree minbaraa Isaa irratti ol bahe, mukni Timiraa kun Ergamaan Rabbi(s a w) itti irrkaata ture sun nii boohee boohicha jabaa akka ijoollee boohe
  Ergamaan Rabbi(s a w) yeroo boohichaa muka kanaa dhagahe, min bararraa bu'eeti muka kana ofitti qabe. Itti m
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Du'aa'ii Ramadaana galgala 23 ffaa. Halkan kun halkan Leeylatul Qadriin keessa shakkamu. Du'aa'ii oowwituu tana Namuu Aamiin ja'aa !!
  Dhukkuba Dawaa hin qabne, Rakkoo furmaata hin qabne Rabbi isinirraa haa qabu !!
  Akkuma fadhettuu fuula namaa dhaabbachuu Rabbi isinirraa haa qabu !!
  Rabbi kadhattanii hoongayuu Rabbii isinirraa haa qabu !!
  Rizqii fi Gammachuu takkaa arkattanii hin beeyne Rabbi isiniif haa kennu !!
  Addunyaa fi Aakhiratti balloo malee Rakkoo Rabbi isin hin qunnamsiisin !!
  Bakka deemtan maratti Milkii fi Gammachuu addaa Rabbi isin haa qunnamsiisu !!
  Salaata, sooma, Du'aa'ii teessan mara Rabbi isiniif haa qeebalu !!
  Galmee warra Leeylatul Qadrii qunnamee, Jannata keessatti barreeyfamee, Jahannam irraa bilisa bahee keessatti Rabbi isin haa galmeeysu
  Comments: 2 Reposts: 0
 • SEERA 10 JIREENYA GAARIIDHAAF
  1. Yoomiyyuu nama hin jibbin,onnee tee qulqulleessi.
  2. Hin yaaddawin,Rabbitti irkadhu.
  3. Jireenya salphaa jiraadhu,jiruun siif salphata fedhii rabbiitiin.
  4. Xiqqoo eeggadhu,waanuma argattetti gammadi,Alhamdulillaah jedhi.
  5. Hedduu kennitu hedduu argatta,ni badhaafamta fedhii rabbiitiin.
  6. Yeroo hundaa seeqadhu,seequun sadaqaadha,namoonni birootis yoo si wajjiin jiran ni gammaduutii.
  7. Jaalalaan jiraadhu,namoota birootis rabbiif jecha jaaladhu.
  8. Adaduma hedduu salaattuun,hedduu badhaafamta.
  9. Beekkumsa kee namaaf qoodi,yoo kan aayata takkollee qur`aana keessaa kan beektu taate.
  10. Yeroo hundaa rabbii kee yaadadhu, waan hafe onneen kee ni barbaddiitii.
  JECHA HAYYICHA KEENYA DR ZAAKIR NAAYIKIITI
  By: Abu Huzeyiifa
  Comments: 0 Reposts: 0
 • bekkuumsaa fi muxannoo
  jaalala fi kabaaja
  garominaa fi Arjjumaa
  !
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0