• nagaan rabbii sinif habayyatu jirtu
  Comments: 0 Reposts: 2
  • Eebbisa Muluneh 8months ago

   kutaa 3ffaa
   LOQODA BOORANAA --- naannoo biraatti

   1. Halkuma --- fuudhaa fi heerum

   2. Imbiiraa ---- kophee pilaastikaa

   3. Kora -------- walga'ii

   4. Maadee, baasa ---- raajii

   5. Mikikkila ---- roga balbalaa, roga goolii

   6. Muraa ---- adabbii

   7. oolaa ---- hongee

   8. Murnya --- kutaa

   9. Maandhaa --- quxxisuu

   10. Qara ---- jalqaba, dura

   11. Ennaan ---- sana booda

   12. Ojjaa ------ yoo, erga

   13. Adoo ------ otoo, silaa

   14. Yaasuma, Bobbaa ---- adeemsa

   15. Guutuu Abbaa Liiban ---- Booranaa

   #Loqodabooranaa
   Sharee waliif godha #amayyoota

  Comments: 0 Reposts: 0
  • Danny Atomsa 8months ago

   Jechoota #Amayya irra jiran gara #FBtti jijjiirre yoo ilaallu kana fakkaata??

   Kan hafe itti dabalaa, kanaan dogoggore yoo jirate sirreessaa.❤

   Maxxansa haaraa :- New post / post

   Foyyeessi :- Edit

   Hiriyyoota :- Friends

   Maxxansoota :- Posts

   Bal'inaan :- See all

   Kuusaa :- Album

   Haaromsa :- Update

   Qindaa'ina :- Setting

   Barbaadi :- Search

   Ergaa :- Message

   Olkaa'i :- Save

   Guyyaa dhalootaa :- Birthday

   Qabsiistuu :- Attachment

   Irra deebiin yaali :- Try again

   Toora irra :- Online

   Qoodi :- Share

   Haqi :- Delete

   Waliin qoodi :- Share with

   Ifatti :- public

   Miira :- Feeling

   Barreertuu :- Password

   Raggaasisi :- Confirm

   Simadhu :

  Comments: 0 Reposts: 0
  • Eebbisa Muluneh 8months ago

   kutaa 2ffaa
   LOQODA BOORANAA --- naannoo biraatti

   1. Finna ---- bulchiinsa

   2. Fulaa ---- bakka, iddoo

   3. Golii, kalchaa --- deeggaraa

   4. Golola --- soorachuu

   5. Fafa, ceera fokkoo ---- saalfii

   6. Dhundhumuu --- karoorsuu

   7. Cufa --- hunda, mara

   8. Cirreessa ----- ogeessa yaalaa

   9. Yaala ba'ii ---- dhiisi

   10. Alchaa ----- hawii

   11. Daafanaa ----- lugna

   12. Adaayyuu ---- boosettii

   13. Ceekoo ---- mukoo

   14. Corooressa ----- tartiiba

   15. Eloo ---- dhamaatii, ifaajee

   #Loqodabooranaa

  Comments: 0 Reposts: 0
  • Eebbisa Muluneh 8months ago

   kutaa 1ffaa
   LOQODA BOORANAA --- naannoo biraatti

   1. Aabba ----- Obboo

   2. Haatoo ---- Addee

   3. Aabboo --- abbaa (kan ofii)

   4. Aayyoo --- haadha (kan ofii)

   5. Aaddaa ---- obboleessa/ttii angafa

   6. Abuyyaa ----- eessuma

   7. Dhiiroo --- jaranaa

   8. Areera --- makaa aannan fi bishaan

   9. Morka --- falmii, dorgommii

   10. Waan maadee -- ajaa'ibaa

   11. Dhiirsa ------ abba mana

   12. Niitii ------ haadha Mana

   13. Nyaapha ---- diina, alagaa

   14. Agarii ----- kan baayisee nyaatuu

   15. Duuduu ------- seenuu

   #Loqodabooranaa

   waliif share godha

  Comments: 0 Reposts: 0