• Sobaaf barraaqnaan
    Haqaaf waariin hafee
    Mee eenyuutu dammaqsa
    Nama beekaa rafee....
    Comments: 0 Reposts: 0