• My name is Tame Faye & I'm from the Oromo Nation of the State of Oromia,the largest single Nation in #Ethiopia.I condemn the internet & phone service shutdown by the Ethiopian government in western part of #Oromia. #OromoLivesMatter #OromoProtests #voiceforthevoicelessRaised fist
  Comments: 1 Reposts: 0
 • Kan Akka Chiikii uffata Gabaabaa uffattuu fi akka 810
  Nama Dogongorsu hin jiru
  Kan galeef qofti like
  Comments: 1 Reposts: 0
 • sanbata Xiqa 19/12/20 ganamaa qaliitii dhaqe gotoota keenya dawwadhee jawaar mahamad, baqala garbaa, hamza boranaa, fi, shamsadin xahaa laale dubbiseen isaan nagahaa qabu galataa rabbitti ni bana jedhan fuula sanirraa mulataa guddaa mulata nama gammachisu. abdii nuu horani achi galee.
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Seena Gababaa, magaala kitaaba bituuf deemen Gaafan mana kitaaba seenu Kitaaba Mata dureen isaa Akkamitti Mallaqa qusachuu dandeenya? jedhu argeen kitaaba kana Bituu hin qabu jedheen ofirratti Murteessee Mallaqa kiyya qusadhee gale.
  Comments: 2 Reposts: 0
 • Loqoda
  °°°°°°°°°°°°°°
  Loqoda Booranaatii fi Hiika isaa
  1, Diirama------------Ganama subhii
  2, Dhahattuu--------Cinaa/Bukkee
  3, xuyyuura----------Xiyyaara
  4, Hobba'e------------Dhumate
  5, Beessee----------Horii/ Maallaqa
  6, Dira-----------------Magaalaa
  7, Sablatte----------Deesse
  8,Laanumaan-------Suuta Suutaan
  9, Qiliixamsuu-------Gammachuu
  10, Okokkaan--------Killee
  11, Daraamuu-------Biidoo
  12, Qarxaasii---------Feestaalii
  13, Dedhuu------------Irraanfachuu
  14, Gaarii--------------Konkolaataa
  15, Miyyuu------------Guutuu
  16,Sagalee------------Nyaata
  17, Buurkii--------------Daakuu warshaa
  18, Cehuu--------------Fiiguu
  19, Iyyoo-----------------Lakki
  20, Maachuu---------- Ofitti fudhachuu/Barachuu
  21, Arroo-----------
  Comments: 1 Reposts: 1
 • Isa:- lubbuuko rakkoon tokko na quunname
  Ishee:- erga wol fuunee rakkoo koo wanti jedhamu hin jiru rakkoo keenya jedhama.
  Isa:- eeyyee wangeellis akkas jedha.
  Ishee:- tole maalidharee rakkoon nu quunname
  Isa:- hojjettuu manaa keenya ulfeessineerra
  Bashananaa
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Yee ijoollee durbaa
  Kompuutera kan kalaqe - dhiira
  Bilbila (mobile) kan kalaqe - dhiira
  Facebook kan kalaqe - dhira
  Radiyoo kan kalaqe - dhiira
  Televiizsinii kan kalaqe - dhiira
  Xiyyaara kan kalaqe - dhiira
  Interneetii kan kalaqe - dhiira
  Gaafa haasa'an immoo "Waanti dhiirri hojjetu
  hundasaa in hojjenna" jedhu!
  Obboleettii ko 'Abbaa manaa nagaa
  dhowwachuun' kalaqa mitiim.
  Comments: 3 Reposts: 0
 • hacee koo ati hin dunee
  yoomiyyuu ni jirta onee keenya keessaa.
  #Hacekoo
  haacaaluu hundessaa bonsaa
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Waan dhufu hin beekani, saree tana akaayii barsiisaa, jedhe jaarsi.
  Kan soogiddi ittoo mi'eesse, barbareen maqaa itti fudhate.
  Dhulaandhula garaa jiru, saani cinaacha arraaba.
  Comments: 1 Reposts: 0
 • Jechoota #Amayya irra jiran gara #FBtti jijjiirre yoo ilaallu kana fakkaata??
  Kan hafe itti dabalaa, kanaan dogoggore yoo jirate sirreessaa.❤
  Maxxansa haaraa :- New post / post
  Foyyeessi :- Edit
  Hiriyyoota :- Friends
  Maxxansoota :- Posts
  Bal'inaan :- See all
  Kuusaa :- Album
  Haaromsa :- Update
  Qindaa'ina :- Setting
  Barbaadi :- Search
  Ergaa :- Message
  Olkaa'i :- Save
  Guyyaa dhalootaa :- Birthday
  Qabsiistuu :- Attachment
  Irra deebiin yaali :- Try again
  Toora irra :- Online
  Qoodi :- Share
  Haqi :- Delete
  Waliin qoodi :- Share with
  Ifatti :- public
  Miira :- Feeling
  Barreertuu :- Password
  Raggaasisi :- Confirm
  Simadhu :
  Comments: 1 Reposts: 1
  • Danny Atomsa 12months ago

   Jechoota #Amayya irra jiran gara #FBtti jijjiirre yoo ilaallu kana fakkaata??

   Kan hafe itti dabalaa, kanaan dogoggore yoo jirate sirreessaa.❤

   Maxxansa haaraa :- New post / post

   Foyyeessi :- Edit

   Hiriyyoota :- Friends

   Maxxansoota :- Posts

   Bal'inaan :- See all

   Kuusaa :- Album

   Haaromsa :- Update

   Qindaa'ina :- Setting

   Barbaadi :- Search

   Ergaa :- Message

   Olkaa'i :- Save

   Guyyaa dhalootaa :- Birthday

   Qabsiistuu :- Attachment

   Irra deebiin yaali :- Try again

   Toora irra :- Online

   Qoodi :- Share

   Haqi :- Delete

   Waliin qoodi :- Share with

   Ifatti :- public

   Miira :- Feeling

   Barreertuu :- Password

   Raggaasisi :- Confirm

   Simadhu :

  Comments: 1 Reposts: 0
  • Nafyad Getu 12months ago

   Ogummaafi Oromummaan waliin miidhaga

  Comments: 3 Reposts: 0