• Nuti Oromoodha
  ~
  Nu wallaalanii miti
  Beekaa nu tuttuquu
  Gochaan qofa mitii
  Jechaanis nu quuquu
  ~
  Arjoomina keenya
  maqaa xureessudhaa
  Alagaan karoorsee
  wanta hedduu jedhaa
  ~
  Gara laafummaafi
  arjoominni keenya
  Xoobbiyaafi mitii
  addunyaaf fakkeenya
  ~
  Ni hasaasu isaan
  nutis hin dhageenyuu
  Garraamummaa keenya
  kaasnee lafan keenyuu
  ~
  Ofumaaf dhama'u
  caluma jedhanii
  Wanta keenya ta'e
  nurraa hin mulqanii
  ~
  Shira uma shiruu
  xaxaa uma xaxuu
  unu qawwee mitii
  Taankiinuu nun fixuu
  ~
  Nuti Oromoodha
  Warra beeku safuu
  Nama irra darbee
  jaalalli kan keenya
  loowwaniif kan hafuu
  ~
  By T.T
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Har'a meedaa keenya irratti osoo
  Nu eegan meedaa isaanii irratti
  Goolii itti lakkoofsifnee galle
  #Qeeroo_Power
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Jecha garaa nama balleessu onnee nama cabsu ilmi Baqqalaa Garbaa #SamuelBekele barreesse kana ?
  Baqqalaan har’a gadi bahee maatii dubbisuu waan dadhabeef maatiin lafa ciisicha isaa ol seenani akka isa dubbisan godhame. Abbaa koo, Kuni siif hin malu. Akkan sii hin gargaarreef humnan dhabe.
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • ammayya irranis baga wolitti dhufne! afaan keenya afaan saba gudda wow baayye nama gammachiisa❤❤❤
  post-img
  Comments: 2 Reposts: 0