• Ķaraan jireenyaa Yesuu Qofa ✝️
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Naan "Jedhuu ^Malee Akka nan jedhani Mitti ??
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Namaf dawaa tahuu yoo dadhabdee dhukkuba namattii hin tahiin
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Yoon fiiguu dadhabee
  Suuta deemus akka qocaa
  Isinin maaltu galchee
  Waaqatu nama bocaa
  Kan inni adda baasee
  Namoota akkanati uumee
  Isatu bakka yaadan geessisa
  Isa ariifatas isa suutumee
  Anoo kaayyoo koon beekaa
  Galma koo isa booruu
  Hamii keessan sodaadheen
  Daandii koo dhiisee hin jooruu
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Agartuu keenya ati har'as nuuf
  hin gaabbinee
  Haccee koo ????
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Keessa nama hin beektu
  Keessa qabaate nama kenniti
  Jedhe oromoon
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Ni Baratte Malee
  Kan sii ta'uu beektee hin filannee Rakkina keetii furmaata hin laannee Gaariif yara sirritti hin qorannee Ni baratte malee hin beeknee Haadhaaf malee abbaa hin dhalannee
  Kanaaf galgalaan addaan hiikkannee.
  Cinaa takkotti baatee
  Kunoo cinii taatee
  Dur mitii har'a yarattee
  Yeroo kuma kuma dhalattee
  Dhibbaa dhibbatti ormaan dhaalamtee
  Uumaa ganamaa hanqattee
  Qaamaa qalbiin qal'attee.
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Iyo. 23
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ¹³ "Yaadni Waaqayyoo kophaa dha, eenyu iyyuu isa geddaruu hin danda'u; inni wanta barbaade in godha.
  ¹⁴ Inni wanta waa'ee kootiif murtoo godhe in raawwata, sanyiin akkasii akeeka isaa keessa baay'ee dha.
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu Nan beeka akeeka kess karaatti kan hanbisu hin jiru Iyob 42:2
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Sobatu dhugaa fakkaachuuf rakkata malee dhugaan takkaa soba fakkaachuu abjootee hin beeku
  Comments: 0 Reposts: 0
 • As keechaayis nii baana. Haalli amma muul'atu kun darbee bara galataa inuma qabanna.
  Abdiin jiraanna
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Shirri Yoom Dhugaa mootee
  yoo waaroo marte malee
  yoo xiqqoo turte malee...'
  Yaa Dhugaa Dubbadhu
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • “Jabina gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a.”
  — Filp. 4:13
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Hingodhiinakkantaane
  Golakoottidikeehartee
  Hindeemiinbakkanyaanne
  Comments: 1 Reposts: 0
 • Killee mar'ataa keessaa gugeetu baha jettee hin eegiin
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Waa,eekeef
  boqoonaa inni guddaan
  beekusakee caalaa
  Hojiikee ta,uu hin dagatiin
  Comments: 0 Reposts: 0
 • l would be very happy to have you with me
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Osoo hin baatiin kan namatti ulfaatu amala namaati waaqi!
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Onnee Koo Keessaas Akka Haqamuu
  Hin Dandeenyetti Bara Baraan Jiraatta
  Faajjii Koo
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0