• "Urjiin babaay'ateef ji'atu dhokataaree?"
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Ashaakiltii baala nyaatuu
  Naa ergi baala waleensuu
  Magaaltittii nyaara kuullee
  Naa ergi waan na jabeessuu
    Muree mureen mana ijaaraa
    Yoo Sokorruun mana taatee
    Dhufee dhufeen si ilaalaa...................
  ^
  Comments: 0 Reposts: 1
 • Akkamiin wal agarra?
  Nu gidduutti ijaarratan
  Gamoo dhagaaf sibiilaa
  Silaa qara tokkoon nu waraanu
  Kamtu kamirra hilaa?
  Bishaan walitti dhugnu
  Itti siif makan summii jibbaa
  Addaan nu fageessite
  Nuuf gamtekaa dhiibban dhibbaa
  Lookoo jaalala dhugaa
  Hidhata onnee lamaanii
  Biqiltuu galgala shoggorree galle
  Kichuutti kutanii nuuf gamani
  Eessan dhufeen taphannaa?
  Ijakee keessa argee
  Doobbii gamtaa diigutu
  Gidduu keenyatti marge
  Karaan kiyyaafi kankee
  Shira ormaan fagaatee
  Bullees itti ilaallaan
  Didee nutti hammaate
  Otoo tulluu uumamaa ta‟ee
  Jalaan naannofnee dabarraa
  Dallaa harka namaatifuu
  Akkamiin wal agarra....Ģ
  ...
  ....
  .....
  .....
  ......
  ......
  .......
  ........
  Ģ
  ....
  Comments: 0 Reposts: 0
 • "Karaa Malee Hin Adeemani
  Cacabiin? Deemsaaf Hin Tolu
  Gooftaa Malee Hin Bareedani
  Yaa Lammiikoo Siif Haa Galu"
  Geerarsa Dastaa Hinsarmuu
  Comments: 0 Reposts: 1
 • Ķaraan jireenyaa Yesuu Qofa ✝️
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Naan "Jedhuu ^Malee Akka nan jedhani Mitti ??
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Namaf dawaa tahuu yoo dadhabdee dhukkuba namattii hin tahiin
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Yoon fiiguu dadhabee
  Suuta deemus akka qocaa
  Isinin maaltu galchee
  Waaqatu nama bocaa
  Kan inni adda baasee
  Namoota akkanati uumee
  Isatu bakka yaadan geessisa
  Isa ariifatas isa suutumee
  Anoo kaayyoo koon beekaa
  Galma koo isa booruu
  Hamii keessan sodaadheen
  Daandii koo dhiisee hin jooruu
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Agartuu keenya ati har'as nuuf
  hin gaabbinee
  Haccee koo ????
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 1
 • Keessa nama hin beektu
  Keessa qabaate nama kenniti
  Jedhe oromoon
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Ni Baratte Malee
  Kan sii ta'uu beektee hin filannee Rakkina keetii furmaata hin laannee Gaariif yara sirritti hin qorannee Ni baratte malee hin beeknee Haadhaaf malee abbaa hin dhalannee
  Kanaaf galgalaan addaan hiikkannee.
  Cinaa takkotti baatee
  Kunoo cinii taatee
  Dur mitii har'a yarattee
  Yeroo kuma kuma dhalattee
  Dhibbaa dhibbatti ormaan dhaalamtee
  Uumaa ganamaa hanqattee
  Qaamaa qalbiin qal'attee.
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Iyo. 23
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ¹³ "Yaadni Waaqayyoo kophaa dha, eenyu iyyuu isa geddaruu hin danda'u; inni wanta barbaade in godha.
  ¹⁴ Inni wanta waa'ee kootiif murtoo godhe in raawwata, sanyiin akkasii akeeka isaa keessa baay'ee dha.
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu Nan beeka akeeka kess karaatti kan hanbisu hin jiru Iyob 42:2
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Sobatu dhugaa fakkaachuuf rakkata malee dhugaan takkaa soba fakkaachuu abjootee hin beeku
  Comments: 0 Reposts: 0
 • As keechaayis nii baana. Haalli amma muul'atu kun darbee bara galataa inuma qabanna.
  Abdiin jiraanna
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Shirri Yoom Dhugaa mootee
  yoo waaroo marte malee
  yoo xiqqoo turte malee...'
  Yaa Dhugaa Dubbadhu
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • “Jabina gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a.”
  — Filp. 4:13
  Comments: 0 Reposts: 0