We use cookies to analyze our website traffic. By continuing to use the site, you agree to our Terms and Policies

 • Baacoo
  waanan dhagaahe irraa;
  ====================
  Hadhaa hiyyeessa tokkotu turaan; abbaan mana isaani ni boqootani, mucaa dhiira tokko qofaa qabu mucaa ishee kanaas abbaa malee kophaa sabaabi guddiistef baayyee ittii dadhaabde arsaa hedduu baasteti kan guuddiiste sabaabni isa jireenyi koophummaa baayyee ulfaata waan ta'ef akkaasuma harkaa qal'eeti waan tateef
  garuu danuu hiyyuummaa ishii ilaalte abdii kuttaane mucaa ishii guddiisuf baayyee dhaamati turtee dugdaa ishiiti qoraan baacha, harkaa ishiiti immoo mucaa ishii baacha, wal'aanso jireenya moo'achuf baayyee tataafate nama hojjaatu. yeroo hunduuma mucaa ishii of irraa addaa bastuu yeroo bishaan barbaadu illee dugdaa ishiiti biishan baacha, harkaa ishiiti immoo mucaa ishii baate demtii
  guyyaa tokko garuu, mucaan
  Comments: 0 Reposts: 0

  Leave a comment can only registered users.