• Baacoo
  waanan dhagaahe irraa;
  ====================
  Hadhaa hiyyeessa tokkotu turaan; abbaan mana isaani ni boqootani, mucaa dhiira tokko qofaa qabu mucaa ishee kanaas abbaa malee kophaa sabaabi guddiistef baayyee ittii dadhaabde arsaa hedduu baasteti kan guuddiiste sabaabni isa jireenyi koophummaa baayyee ulfaata waan ta'ef akkaasuma harkaa qal'eeti waan tateef
  garuu danuu hiyyuummaa ishii ilaalte abdii kuttaane mucaa ishii guddiisuf baayyee dhaamati turtee dugdaa ishiiti qoraan baacha, harkaa ishiiti immoo mucaa ishii baacha, wal'aanso jireenya moo'achuf baayyee tataafate nama hojjaatu. yeroo hunduuma mucaa ishii of irraa addaa bastuu yeroo bishaan barbaadu illee dugdaa ishiiti biishan baacha, harkaa ishiiti immoo mucaa ishii baate demtii
  guyyaa tokko garuu, mucaan
  Comments: 0 Reposts: 0
 • #IRBAAATA_QULQULLUU
  Dilbata darbe dheengadda (Ebla 30/13) Waldaa keenyatti (WWWMYIAmboo) tti irbaata qulqulluu fudhannee turre.
  Dhoksaa irbaata qulqulluu ilaalchisee wantota ani kanaan dura Waldoota Kiristiyaanaatiif qoodaa ture irraan muraasa qabadhee isiniif dhiyaadhe.
  Barnoota kana akkan katabu kan na taasise namoonni hedduun Irbaata qulqulluu ilaalchisee hubannaa gadi fagoo dhabuu isaaniiti.
  Obsaan dubbisaatii #Share waliif godhaa. Gaaffii yoo qabaattanis isinan simadha.
  Qabiyyee mata duree xixiqqaa (sub topic) isaa akka itti aanee jirutti dhiyeesseera. Itti dhiyaadhaa.
  ?IRBAATNI QULQULLUUN MAAL INNI? YOOMIS JALQABAME?
  ?WAHIYYOOTA (element) IRBAATA QULQULLUU KEESSAA
  ?KAAYYOO IRBAATA QULQULLUU FUDHACHUU
  ?BU’AA IRBAATA QULQULLUU IRRAA HIRMAACHUU
  ?KENNAA
  Comments: 0 Reposts: 0
 • IFAA FI SAGALEE
  Gidduu Kana Waldaa BMY Naannoo Dambi Dolloo Gabaa Sanbata Duraa Waldaa Adaree Koonfireensii Tajaajilaa Duulaa fi Faarfataa Ballinaa fi Muuziqeessaa B/sa Dagoo waliin turre. Haalli naannoo kana jiru gaarii miti yoo ta'e iyyuu Waaqayyo hojii gurguddaa saba isaatiif hojjete. Namootni amantii irraa fi tajaajila irraa duuba deebi'anii turan danuun yaada garaa isaanii geeddaratanii gara Waldaa Kiristiyaanaa fi tajaajilaatti deebi'aniiru. Dhukkuba garaagaraa kan qaban fayyaniiru, Hidhaa garaagaraa irraa Waaqayyo saba hiikee hafuurri hamaan nama keessaa ba'eera, Waaqayyo hafuuratti nama baayyee haaresseera. Sagalee Waaqayyoo immoo Hojii Ergamootaa 12:6-17 irratti hundoofnee barataa fi barsiisaa turre.
  Kutaa kana keessatti;-
  1. Heroodis Yaaqobiin waan ajjeeseef Warri Yi
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • #GATII_JIREENYAA
  Dargaggeessa tokkotu Abbaa isaatiin “Gatiin Jireenyaa hagamii?” Jedhee gaafate. Abbaan isaas deebii kennuu dhiisee waan tokko isa Abboome. “Hoodhu dhagaa kana gara gabaa tti geessi. Yoo namni gatii isaa sigaafate qubakee lamaan ol qabi. Achii booda waan isaan jedhan dhaggeeffadhuu gara manaatti deebi’i.” Jedheen. Mucaanis akkuma abbaan jedhe dhagaa fudhatee dhaqee gabaa walakkaa dhaabbate. Namni tokkos dhufee “gatiin dhagaa kanaa meeqa? Fudhee galeen mooraakoo keessa kaa’a “ jedhee gaafate. Mucaanis utuu homaa hin dubbatiin quba isaa lamaan ol qabe. Achii namtichi “qarshii lama jechuu keeti fakkaata siifan kennakaa” jedheen. Mucaanoo kanumaan firinxiixee gara manaatti galee mudannoo isaa abbaa isaatti hime. Abbaan isaa, “Ammammoo dhagaa kana fudhii gara Muuziyeemii dee
  Comments: 0 Reposts: 0