• Gaagura dammaa keessaa baafattee hin dhiitin!
  Yeroo baayyee rakkoon jiru damma irratti xiyyeefachuudhaan gaagura dhiituudha.
  dammi argamnaan gaaguraaf dhimma dhabuu jechuudha.
  Gaagurrii yoo hin jiraannee dammi hin otoo hin argamin jalqaba gaagurri jiraachuu fi kunuunfamuu qaba. Namni gaagura hin kunuunsine damma hin argatu. Humna namaa qofa barbaaduu fi namicha dagachuun sirrii miti. Hojii nama tokkoo barbaada namicha kunuunsuu dhiisuun balaa qaba.
  kitaaba daandii mo'attootaa keessaa kan fudhatame.
  Comments: 2 Reposts: 0
  • Danny Atomsa 12months ago

   Jechoota #Amayya irra jiran gara #FBtti jijjiirre yoo ilaallu kana fakkaata??

   Kan hafe itti dabalaa, kanaan dogoggore yoo jirate sirreessaa.❤

   Maxxansa haaraa :- New post / post

   Foyyeessi :- Edit

   Hiriyyoota :- Friends

   Maxxansoota :- Posts

   Bal'inaan :- See all

   Kuusaa :- Album

   Haaromsa :- Update

   Qindaa'ina :- Setting

   Barbaadi :- Search

   Ergaa :- Message

   Olkaa'i :- Save

   Guyyaa dhalootaa :- Birthday

   Qabsiistuu :- Attachment

   Irra deebiin yaali :- Try again

   Toora irra :- Online

   Qoodi :- Share

   Haqi :- Delete

   Waliin qoodi :- Share with

   Ifatti :- public

   Miira :- Feeling

   Barreertuu :- Password

   Raggaasisi :- Confirm

   Simadhu :

  Comments: 0 Reposts: 0
 • maatii Amayyaa oolmattiin nagayaa??
  Comments: 1 Reposts: 0