• " Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname, sababii yakka keenyaafis reebamee in caccabsame; nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame, madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf in argame;"
    (Macaafa Isaayaas Raajichaa 53: 5)
    Comments: 0 Reposts: 0