We use cookies to analyze our website traffic. By continuing to use the site, you agree to our Terms and Policies

 • ➤ Dura deemaan Ulamaa’ii guyyaa
  Qiyaamaa eenyu?
  Mu’aaz Binu Jabal
  ━━━━━━━━
  ➤ Sahaabticha kami Nabiyyiin ( ) yaa
  rabbi horii fii Joollee heddummeessiif je’ee
  du’aa’ii godheef?
  Anas Binu Maalik
  ━━━━━━━━
  ➤Sahaabticha kami Kan Rassuulli ( )
  baallama guuteet dachirra deema je’een?
  Xalahaa Binu Ubeeydillah
  ━━━━━━━━
  ➤ Sahaabticha kami ka xiyyaa karaa
  rabbirratti dura darbate?
  Sa’aad Binu Abii Waqqaas
  ━━━━━━━━
  ➤ Sahaabticha lola badrii hafee guyyaa lola
  Uhud dhaqee bakka 83 dhahamee qaamni
  cirame eenyu?
  Anas Binu Nadrii
  ━━━━━━━━
  ➤ Sahaabticha kami kani inni shahiidee
  taanaan rabbiin girdoon maleetti dubbise?
  Abdallaah Binu Amrii Binu Haraam
  ━━━━━━━━━━━━━━━━
  ➤ Sahaabticha kami kan Rassuulli (SAW) yaa
  kan ilmii
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0

  Leave a comment can only registered users.