• 1 Nama 3 Kan Rabbiin hin dubbifne kamfaa
  dha?
  ➤ dhiira huccuu lafarra harkisu (coome gad
  dabarsuu)
  ➤ Nama kakuu kijibaatiin horii heddummeeffatu.
  ➤ Nama waan kennate deebi’ee himatu.
  2. Waa lama tan yoon rabbiif jecha of qaban
  Rabbiin Jannata namaa kennu maal faa dha?
  ➤ Arrabaa fi ➤ qaama saalaa.
  3. Maali haalli lama kan Mu’uumina
  keessatti walitti hin qabamne?
  ➤ Dooynummaa (qorqodina)
  ➤ Haala hammaachuu
  4. Irra gaariin addunyaa tanaa maali ja’an
  Rassuulli (SAW)?
  ➤ Jaartii gaarii.
  5. Irra caaltuun Sadaqaa tami?
  ➤ Xiqqoo qabdurraa kennachuu.
  6. Namni Rassuulatti (SAW) guyyaa
  Qiyaamaa akkaan itti aanu nama kami?
  ➤ Nama akkaan salaata heddummeessu.
  7. Namni soomanu yeroo meeqa gammada
  je’ee Rassuulli (SAW)?
  Yeroo 2. Isaanis
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • KANA BEEKTA?
  NAMA 10 OSOO LUBBUUN JIRANI RABBIIN JANNATA BADHAASEE ??
  1, Abubakri siddiiq,
  2,Umar Bin Khaxxaab,
  3,Usmaan Bin Affaan,
  4,Aliyyi Binu Abii Xaalib,
  5,Xalahaa,
  6,Zubeeyri Binu Awwaam,
  7,Abdurahmaan Bin Awf,
  8,Sa’aad Binu Abii Waqqaas,
  9,Sa’aad Binu Zeeydi,
  10,Abii Ubeeydaa Binu Jarraah.
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • ➤ Dura deemaan Ulamaa’ii guyyaa
  Qiyaamaa eenyu?
  Mu’aaz Binu Jabal
  ━━━━━━━━
  ➤ Sahaabticha kami Nabiyyiin ( ) yaa
  rabbi horii fii Joollee heddummeessiif je’ee
  du’aa’ii godheef?
  Anas Binu Maalik
  ━━━━━━━━
  ➤Sahaabticha kami Kan Rassuulli ( )
  baallama guuteet dachirra deema je’een?
  Xalahaa Binu Ubeeydillah
  ━━━━━━━━
  ➤ Sahaabticha kami ka xiyyaa karaa
  rabbirratti dura darbate?
  Sa’aad Binu Abii Waqqaas
  ━━━━━━━━
  ➤ Sahaabticha lola badrii hafee guyyaa lola
  Uhud dhaqee bakka 83 dhahamee qaamni
  cirame eenyu?
  Anas Binu Nadrii
  ━━━━━━━━
  ➤ Sahaabticha kami kani inni shahiidee
  taanaan rabbiin girdoon maleetti dubbise?
  Abdallaah Binu Amrii Binu Haraam
  ━━━━━━━━━━━━━━━━
  ➤ Sahaabticha kami kan Rassuulli (SAW) yaa
  kan ilmii
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • FAYIDAA TIMIRAA
  Yeroon Ramadaana tahuu baattus Timira akka nyaattan isiniif dhaama! Sababni isaas faayidaale kana argattuu!
  -----------------
  ① Hirrina dhiigaatif furmaata
  ② Fayyummaa ijaatif ni fayyada ykn akka ijji hin jaamneef ni oola!
  ③ gogina garaa ni wallaana, Akkasumas gara yaasas
  ④ Ulfina dabaluuf
  ⑤ fayyumma onnee kenyaatif ni oola
  ⑥ Humna nuuf kanna
  ⑦ sirna narvii fayyaa qabu akka qabaannu nu gargaara
  ⑧ Ilkaan kenya akka habaataniif nu gargaara
  ⑨ Dhalaa garaa qabduuf baayyee faayida qaba
  ⑩ Dadhabina qunnamntii saalaa ni wallaana
  Timira bitaa mi'aa isaa mimmi'eyfachaa faayidaale kana argadhaa
  ★ Share waliif godhaa
  post-img
  Comments: 2 Reposts: 0
 • Rabbiitu Islaamaa Oromoo Godhee na Uumee Yaa Rabbii galanni keeti #kenna Ilmi nama narra fudhachuu hin dandeenye na badhaafte.❤️❤️❤️
  ኦሮሞ ነኛ እለመ አባ ገዳ
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • “????? ??? ??????? ???? ??????? ??? ?????”
  akkasuma waan hojjatu hin dhabdu waa dubbisuun akka waa hojjannu, akka waa dubbannu fi wantoota haarawa akka uumnu nu taasisa irraa hedduun keenya yeroo barreeffama adda addaa dubbifnu gubbaa isaa (highlight) ilaallee bira kunna. haalli kun jireenya keenya keessatti waan hojjannu fi dubbannu keessatti Xiyyeefanaan akka dhabamu taasisa. Karaa biraan immoo barruulee yeroo dubbisnu Beekkumsa argachuuf dubbisuun sammuu keenyaaf soorata gaha taha, yoo namoota irra of gudiisuudhaaf, akkasuma namoota sobudhaf Xiyyeefanaa kennite fulduratti fedhiin ati dubbisaaf qabdu hir'achaa deema garuu beekkumsa Arkkachuuf yoo dubbistee ittuma fufta sammuu keetis vaayreesi gara garaa irraa bilisa goota.
  ???? ???????? ?????????? ????????? ???????!
  ??????? 20
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  ?Jafar ♥
  Comments: 0 Reposts: 0
 • ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR ?
  ❤️JOWAR
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Ati #Amayyoomu❤️❤️ Mo #facebookomu barbaadda???
  Jaarraa 21 jirra beeka.
  Engiliffaa kanan. Dubbiin,
  From Acieint to modern.
  Comments: 0 Reposts: 0
 • KANA BEEKTUU?
  ? Namani tokko lafeewwan 300 qaba.
  ? lafeen inni guddaan lafee sarbaati.
  ? Namani faana 6 dheeratu lafeen tafa isa inchii 6 taha.
  ? lafeen inni xiqqaan Gurraa Keenya keessatti argamti lafeen Gurraa keessatti argamtu tuni faana koora fakkatti dheeriini ishi inchii 1 gadi.
  ? Harka tokko irraa lafeewwan 27 tu jira.
                         - 8 Irree irraa.
                         - 5 barree harkaa keessa.
                         - 14 Quba irraa.
  ? mataan Nama lafee 29 qaba.
  ? Irree Nama tokko irraa lafee 32 tu jira.
  ? mogoleen Nama tokko (miila Wajjiin) lafee 31 qaba.
  Madda Gazeexaa.
  Galatoomaa!
  Comments: 0 Reposts: 0
 • PP account #Amayya kana akka hin fayyadamne.
  post-img
  Comments: 2 Reposts: 0