• jirra jechumaaf yoon jiruun
  kana taate?
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Allah is one prophet Muhammad Messenger
  S A W❤️
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Ramadan Kareem all muslim Brothers and sisters in world wide living together.
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Rabbi jannata siif haa kennu
  Rest in peace
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • mootii koo ❤️sokondii takkaafillee sin irraan fadhu sagalee kee yaa daan oola.
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
  • Eebbisa Muluneh 12months ago

   kutaa 1ffaa
   LOQODA BOORANAA --- naannoo biraatti

   1. Aabba ----- Obboo

   2. Haatoo ---- Addee

   3. Aabboo --- abbaa (kan ofii)

   4. Aayyoo --- haadha (kan ofii)

   5. Aaddaa ---- obboleessa/ttii angafa

   6. Abuyyaa ----- eessuma

   7. Dhiiroo --- jaranaa

   8. Areera --- makaa aannan fi bishaan

   9. Morka --- falmii, dorgommii

   10. Waan maadee -- ajaa'ibaa

   11. Dhiirsa ------ abba mana

   12. Niitii ------ haadha Mana

   13. Nyaapha ---- diina, alagaa

   14. Agarii ----- kan baayisee nyaatuu

   15. Duuduu ------- seenuu

   #Loqodabooranaa

   waliif share godha

  Comments: 0 Reposts: 0
 • sagalee kee yaade daddaa koo
  rabbi isiin haa baasu?
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Abbaa Kadiir Martuu Simalee Gadaa ❤️
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • waliin malee hin miidhagu
  • Nafyad Getu 12months ago

   Ogummaafi Oromummaan waliin miidhaga

  Comments: 0 Reposts: 0
 • Ammaan kophee baafadheen ammayyaa seene
  Comments: 0 Reposts: 0