• Baga Geessan Qaqqaalii uummata! ??????
  post-img
  Comments: 1 Reposts: 0

 • YouTube channel koo irratti
  ???????????
  Http://www.youtube.com/c/l2techOro
  ???????????
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Egaa Irraa Hafuun Hin Danda'amu.
  Hunduu Affeeramtaniittu!!!
  Dilbata Galma Giddu Gala Aadaa Oromootti
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 1
 • Gooticha uffata qorraa wajjiin
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Dorgommii geggeeffame kan mo'ate @tomas (Isayas Itafa) dha karaa keessaa nu qunnami.
  Comments: 1 Reposts: 0
 • Jirtuu warri #amayya?
  Biyya nagaa keessa oolaamee.
  post-img
  Comments: 7 Reposts: 0
 • Gaaffi kana kan mo'ate 150MB argata.
  1) Jeneral Taaddasaa Birruu bara kam dhalate?
  2) Jawaar yeroo amma kana eessa jira?
  3) Facebook irratti dr cabsaa jedhamuun kan beekamu eenyu?
  4) OMN Bara kam hojii jalqabe?
  5) Maxxansa(poostii) koo keessaa tokko filadhu #Qoodi(share) godhi
  Namni dafee deebii kana deebise 250MB argata.
  Nama mo'ate bor isin beeksisna.
  Comments: 7 Reposts: 4
 • dorgommi mo'aachuuf Qophaa'aa!
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Hunduu naaf jiraadhaa Hiriyyoota koo.
  Hiriyyoota 1000(1K) Ga'eera.
  1k ga'uu koo waliin wal qabatee dorgommii badhaasa(internet package) qabu jira, har'a galgala sa'aatii 3:00 irratti qophaa'aa.
  Comments: 3 Reposts: 0
 • °°°Quba qabduu°°°
  《Kutaa 5ffaa》
  Dhungoo(kissing) Daqiqaa tokko keessatti hanga kaaloorii 26 gubuu danda'a. karaa biraan immoo dhungoon umurii namaarratti waggoota muraasa akka dabalus qorannoon garaagaraa ni agarsiisa.
  #Qoodaakaa
  Comments: 2 Reposts: 5
 • °°°Quba qabduu°°°
  《Kutaa 4ffaa》
  Cilalluun utuu hirribaa hin dammaqiin, waggaa 3 rafuu dandeessi.
  #qoodaa
  Comments: 2 Reposts: 0
 • ):Oolmaa dhaddachaa arraatiin:(
  ***************************
  Guyyaa kaleessaa gara galagalaa keessa, Sareen dukkana dahoo gadhachuudhaan, gudeeddaa Adurree irratti raawwateen, guyyaa har'aa hidhaa umurii guutuu utuu hirriba hin rafiin turuu fi utuu lafee hin nyaatiin turuudhaan adabameera. Tarkaanfiin kun kan fudhatames Saroonni biraa akka irraa barataniifi.
  Lataa Labataa nama biyya oromoo.
  Comments: 3 Reposts: 0
 • °°°Quba qabduu°°°
  《Kutaa 3ffaa 》

  ◇◇◇◇◇◇◇
  Hancufa namaa:
  Namni tokko giddu galeessaan dhalatee hanga du'utti hancufa qofaan bakka daakaa lama(2) guutuu danda'a. aja'ibaam!
  #qoodaa(share)
  Comments: 1 Reposts: 1
 • Aappii kana hanqina inni qabu waliin jaalladheera!
  Hanqinni jiru furamaa deemaatii, obsaan eegaa Uummata qashtii.
  #Amayya waliin deemsi itti fufa!
  Yaadichatti yoo walii galtan #Qoodaa(share godhaa)
  Comments: 6 Reposts: 3
 • ---Kutaa 1ffaa---
  Artificial intelligence (AI) — Dandeettii Sammuu Namtolchee(DSN)
  -Hiika-
  Damee bal'aa 'Computer Science' keessaa tokko ta'ee, dhimma ijaarsa maashinoota dandeettii qabanii fi dandeettii namaan hojjetamaniidha. Karaa Biraan immoo Yoo ilaalle Dandeettii namni qabu maashinootni akka qabaatan taasisuu jechuudha. Kunis akka namni yaadutti akka yaadaanii fi gochaan akka nama akkeessan gochuu jechuudha. kana jechuunis tapha cheezzii irraa kaasee hanga konkolaataa ofiin of oofutti.

  ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

  #share gochuun jajjabeeffamaadha.

  YouTube : Http://www.youtube.com/c/l2techOro
  Telegram: @l2_tech
  Facebook: L2 Tech
  Twitter : @L2tech_ai
  Instagram: L2 tech
  LinkedIn: Lata Labata
  Comments: 0 Reposts: 3
 • **Quba qabduu**
  《Kutaa 2ffaa 》
  pilaaneetota Diyaamandiin Irratti Roobu
  ◇◇◇◇◇◇
  Pilaaneetota Juppiitarii fi Saatarnii irratti Diyaamandiin akka roobu Saayintistoonni qorannoon bira ga'aniiru. Saayintistoonni qorannoo isaanii kana keessatti Atmoosfera pilaaneetota kanaa irratti qo'annoo taasisaniin Duumessi naannoo sanatti uumamu kaarbaniin kan guutee fi yeroo roobuttis ammoo gara diyaamandiitti jijjiirama. Dabalataanis keessoon Pilaaneetota kanaa diyaamandiin kan guutedha.
  >>kaanee deemnuu laata?
  #share gochuun jajjabeeffamaadha.
  Comments: 4 Reposts: 3
 • Galatooma Hiriyyoota 500 galeera.
  Warri #Friend_Request ergaa jirta ittuma fufaakaa!
  Comments: 3 Reposts: 0