Explore

Here you can read all posts from social network.
  • Lataa Labataa 4months ago

   QAROOMA KUUSH
   Kuush sabni bal’aan saba Afriikaa, seenaa dheeraa fi guddaa ta'e akka inni qabu seenaan nutti hima.
   Fakkeenyaaf qarooma, qorannoo saayiinsii fi teekinooloojii hedduu keessaa tokko kan ta’e qorannoo sirna guyyaa lakkaa'uu kaasuun ni danda’ama. Kana malees ogummaan saba Kuush durii argannoo astroonomii waliin kan walqabatu ta’uu isaas seenaan nu hubaachisa.
   Sochii lafaa fi kan aduu☀️ ademsa baatiin? waggaa kessatti gootu, akkasumas caasaalee fi sochii urjiwwanii ? yeroo bara durii sanatti qorannoo mataa isaaniitiin fakkiiwwangaraagaraan ibsuu bira ga’anii turan.
   Kunis akka isaan sirna lakkofsa guyyaa, kan waggaa tokko ji’a kudha lamatti, ji’oota ammoo guyyootatti qoqqooduun ji’i tokko guyyoota soddoma waggaan tokko immoo guyyoota 365¼qabaachuu isaa bira gahuun w

  Comments: 0 Reposts: 0
  • Jaawwii Jiillee 1month ago

   akkaam jirtu yaa firaa
   har'aa gahuun guddaadha
   har'aa geenye jettanii
   boriif wal hinjibbinaa waldagachuun hamaadha

  Comments: 0 Reposts: 0
 • gaafa dhiiraa lubbuun na dabartu Essaa abbaashii silas du'a hin haftuu giitii lubbuun haa dabartu Egaa hacaaluu lubbuun na hin marartuu
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • free jawar Mohammed and all political prisoner in Ethiopia
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
  • Waada 2months ago

   Yaadadha ammayyootaa yaadadha!!

  Comments: 0 Reposts: 0
  • La 8months ago

   Yaa saba Garraamii nanaa Anis dhufeera kunoo
   Abbaa kalaqa kanaaf kabajan qaba

  Comments: 0 Reposts: 0
  • Robba A. Muleta 8months ago

   Hayyee Ammayyotaa,
   Amayya bilbilaa tii gara bilbilaatti (Bluetooth, Xender, Cshare and etc) waliif hin dabarsinaa | waliif hin qoodinaa.
   Fayyadamaan kam iyyuu download gochuu qaba. Namni #amayya fayyadamu latest version isaa
   tti fayyadamuu qaba. Kunis dogoggora hambisuuf.
   Nuyi Ammayyoota.
   Galatoomaa.

  Comments: 0 Reposts: 0
  • La 8months ago

   Give respect #Get respect

  Comments: 0 Reposts: 0
 • Comments: 0 Reposts: 0
  • Qalbeessaa Dhangi'aa 8months ago

   Warra kaleessa irraa baree har'a hinfooyyeffanne:
   "Qabsoon keenya Nafxanyaadhaan hatameera!" Jedha afaan banee. Kaleessa yoggaa nuti akka qabsoon hatamu taasisaa jirtu. Dhaabbadhaa of ilaalaa, daandii qajeelaa daandii qabsoo bilisummaa Oromoo qabadhaa ittiin jennu ammoo akka Kootaa Jaldeessaatti ija nutti baasa! Sabas ofis erga nyaachisee sobee haafaf baala haree habacaree wacabbara!
   Qaamoleen qabsoon Oromoo akka galma hingeenyeef burruusa ta'anii ABO dhaanuu qofaaf jiraatan har'as akka nurraa dhaabbatan itti himuu feesisa! Warra kaleessa irraa baree har'a hinfooyyeffanne Oromoon itti dammaqee adaba itti taasisuu qaba.

  Comments: 0 Reposts: 0
 • Comments: 0 Reposts: 0
 • Comments: 0 Reposts: 0
 • Comments: 0 Reposts: 0
 • nageenya koo bakka jirtan hundatti isiin haa dhaqabuu
  • siifaan 14d ago

   nagaan rabbii sinif habayyatu jirtu

  Comments: 0 Reposts: 0