Explore

Here you can read all posts from social network.
 • Ameerika irra gara oromiyatti deebine.
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Ķaraan jireenyaa Yesuu Qofa ✝️
  Comments: 0 Reposts: 0
 • saabotu jimma ❤❤??❤❤
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • ?? baredu jimma❤️❤❤❤❤
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • guyyaaf baatii bareedaa qabaadhaa....
  waan keenya kana yaa jabeeffannuu lakkii.
  post-img
  Comments: 1 Reposts: 0
 • Muka Ergamaa Rabbiitiif(saw) akka joolleetti boo'e ni beeytaa.?
  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
  Ergamaan Rabbii ( s a w) Masjiida isaa keessa yeroo sahaabaa gorsu Muka Timiraa kan itti irkatu qaba ture
  Duuba Ergamaan Rabbii ( s a w) Eega umriin isaanii deeme booda minbara tolchaniif, bakka yeroo dadhabe waan irra taa'u tolchaniif
  Eegasii Mukni foolii Ergamaa Rabbii( s a w) bareedduu san ni dhabe
  Eegasii sagalee bareedduu Ergamaa Rabbi(s a w) San dhabe.
  Yeroo Ergamaan Rabbii(s a w) muka kana bira dabree minbaraa Isaa irratti ol bahe, mukni Timiraa kun Ergamaan Rabbi(s a w) itti irrkaata ture sun nii boohee boohicha jabaa akka ijoollee boohe
  Ergamaan Rabbi(s a w) yeroo boohichaa muka kanaa dhagahe, min bararraa bu'eeti muka kana ofitti qabe. Itti m
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Filp. 4
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ⁴ Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa! Ammas irra deebi'ee nan jedha, gammadaa!
  ⁵ Garraamummaan keessan nama hundumaa biratti haa beekamu! Gooftaan dhi'oo dha, dhi'ootti in dhufas.
  ⁶ Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti is in barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa!
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Nagaan siniif haa ta'u ya 70…!
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Du'aa'ii Ramadaana galgala 23 ffaa. Halkan kun halkan Leeylatul Qadriin keessa shakkamu. Du'aa'ii oowwituu tana Namuu Aamiin ja'aa !!
  Dhukkuba Dawaa hin qabne, Rakkoo furmaata hin qabne Rabbi isinirraa haa qabu !!
  Akkuma fadhettuu fuula namaa dhaabbachuu Rabbi isinirraa haa qabu !!
  Rabbi kadhattanii hoongayuu Rabbii isinirraa haa qabu !!
  Rizqii fi Gammachuu takkaa arkattanii hin beeyne Rabbi isiniif haa kennu !!
  Addunyaa fi Aakhiratti balloo malee Rakkoo Rabbi isin hin qunnamsiisin !!
  Bakka deemtan maratti Milkii fi Gammachuu addaa Rabbi isin haa qunnamsiisu !!
  Salaata, sooma, Du'aa'ii teessan mara Rabbi isiniif haa qeebalu !!
  Galmee warra Leeylatul Qadrii qunnamee, Jannata keessatti barreeyfamee, Jahannam irraa bilisa bahee keessatti Rabbi isin haa galmeeysu
  Comments: 2 Reposts: 0
 • SEERA 10 JIREENYA GAARIIDHAAF
  1. Yoomiyyuu nama hin jibbin,onnee tee qulqulleessi.
  2. Hin yaaddawin,Rabbitti irkadhu.
  3. Jireenya salphaa jiraadhu,jiruun siif salphata fedhii rabbiitiin.
  4. Xiqqoo eeggadhu,waanuma argattetti gammadi,Alhamdulillaah jedhi.
  5. Hedduu kennitu hedduu argatta,ni badhaafamta fedhii rabbiitiin.
  6. Yeroo hundaa seeqadhu,seequun sadaqaadha,namoonni birootis yoo si wajjiin jiran ni gammaduutii.
  7. Jaalalaan jiraadhu,namoota birootis rabbiif jecha jaaladhu.
  8. Adaduma hedduu salaattuun,hedduu badhaafamta.
  9. Beekkumsa kee namaaf qoodi,yoo kan aayata takkollee qur`aana keessaa kan beektu taate.
  10. Yeroo hundaa rabbii kee yaadadhu, waan hafe onneen kee ni barbaddiitii.
  JECHA HAYYICHA KEENYA DR ZAAKIR NAAYIKIITI
  By: Abu Huzeyiifa
  Comments: 0 Reposts: 0
 • bagaa geesaan halkaan lellatuul qaadirii halkaan23 faa
  Comments: 0 Reposts: 0
 • 1 Nama 3 Kan Rabbiin hin dubbifne kamfaa
  dha?
  ➤ dhiira huccuu lafarra harkisu (coome gad
  dabarsuu)
  ➤ Nama kakuu kijibaatiin horii heddummeeffatu.
  ➤ Nama waan kennate deebi’ee himatu.
  2. Waa lama tan yoon rabbiif jecha of qaban
  Rabbiin Jannata namaa kennu maal faa dha?
  ➤ Arrabaa fi ➤ qaama saalaa.
  3. Maali haalli lama kan Mu’uumina
  keessatti walitti hin qabamne?
  ➤ Dooynummaa (qorqodina)
  ➤ Haala hammaachuu
  4. Irra gaariin addunyaa tanaa maali ja’an
  Rassuulli (SAW)?
  ➤ Jaartii gaarii.
  5. Irra caaltuun Sadaqaa tami?
  ➤ Xiqqoo qabdurraa kennachuu.
  6. Namni Rassuulatti (SAW) guyyaa
  Qiyaamaa akkaan itti aanu nama kami?
  ➤ Nama akkaan salaata heddummeessu.
  7. Namni soomanu yeroo meeqa gammada
  je’ee Rassuulli (SAW)?
  Yeroo 2. Isaanis
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0