• Robba A. Muleta 6months ago

   Hayyee Ammayyotaa,
   Amayya bilbilaa tii gara bilbilaatti (Bluetooth, Xender, Cshare and etc) waliif hin dabarsinaa | waliif hin qoodinaa.
   Fayyadamaan kam iyyuu download gochuu qaba. Namni #amayya fayyadamu latest version isaa
   tti fayyadamuu qaba. Kunis dogoggora hambisuuf.
   Nuyi Ammayyoota.
   Galatoomaa.

  Comments: 0 Reposts: 0