• IFAA FI SAGALEE
  Gidduu Kana Waldaa BMY Naannoo Dambi Dolloo Gabaa Sanbata Duraa Waldaa Adaree Koonfireensii Tajaajilaa Duulaa fi Faarfataa Ballinaa fi Muuziqeessaa B/sa Dagoo waliin turre. Haalli naannoo kana jiru gaarii miti yoo ta'e iyyuu Waaqayyo hojii gurguddaa saba isaatiif hojjete. Namootni amantii irraa fi tajaajila irraa duuba deebi'anii turan danuun yaada garaa isaanii geeddaratanii gara Waldaa Kiristiyaanaa fi tajaajilaatti deebi'aniiru. Dhukkuba garaagaraa kan qaban fayyaniiru, Hidhaa garaagaraa irraa Waaqayyo saba hiikee hafuurri hamaan nama keessaa ba'eera, Waaqayyo hafuuratti nama baayyee haaresseera. Sagalee Waaqayyoo immoo Hojii Ergamootaa 12:6-17 irratti hundoofnee barataa fi barsiisaa turre.
  Kutaa kana keessatti;-
  1. Heroodis Yaaqobiin waan ajjeeseef Warri Yi
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Test
  Soba ykn dhugaa
  1, Mariyaamii fi maartaan utuu beekani kan amanuu dadhaban amma du'aa kaasuu yesuus ture
  2, Ani bideena jireenyati yeroo jedhu,irbaata Gooftaa tausaa agarsiisa.
  3, israa'elooni akuma yeroo biyya garbumatii ba'aniti dhiiga oolaa balbala manasaaniti dhiiga dibaa turan.
  4, yesuus ani IFA biyya lafaa ti yeroo jedhu ifa ibsaa mataa torbaa kutaa 1ffaa keessa jiruun fakkeefama.
  5, Hosa'ina jedhee kan raaje isaayas ture.
  6, Inni amanee fi kan hinamane ykn warri ifaa fi warri dukanaa lameenuu dandeetii fillannoo qabu.
  7, Namooni hanga dhumaati Gooftaa hinamane Gooftaan dursee murteessuusaan beeka.
  8, Taa'umsi lafaa gosa tajaajilasaa agarsiisa.
  Part two
  1, Tiksee gaariin balbala irra dhaabate maal godha?
  2, Tiksee gaariin oolaasaa yeroo
  Comments: 0 Reposts: 0
 • #GATII_JIREENYAA
  Dargaggeessa tokkotu Abbaa isaatiin “Gatiin Jireenyaa hagamii?” Jedhee gaafate. Abbaan isaas deebii kennuu dhiisee waan tokko isa Abboome. “Hoodhu dhagaa kana gara gabaa tti geessi. Yoo namni gatii isaa sigaafate qubakee lamaan ol qabi. Achii booda waan isaan jedhan dhaggeeffadhuu gara manaatti deebi’i.” Jedheen. Mucaanis akkuma abbaan jedhe dhagaa fudhatee dhaqee gabaa walakkaa dhaabbate. Namni tokkos dhufee “gatiin dhagaa kanaa meeqa? Fudhee galeen mooraakoo keessa kaa’a “ jedhee gaafate. Mucaanis utuu homaa hin dubbatiin quba isaa lamaan ol qabe. Achii namtichi “qarshii lama jechuu keeti fakkaata siifan kennakaa” jedheen. Mucaanoo kanumaan firinxiixee gara manaatti galee mudannoo isaa abbaa isaatti hime. Abbaan isaa, “Ammammoo dhagaa kana fudhii gara Muuziyeemii dee
  Comments: 0 Reposts: 0