• Kitaaba Qabaso Gufate fi Qabasaha Ganame Bitadha Dubbisa
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Khotta Like ?Tana fokkatu Tuqa?‍♂️
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Galatomi
  • Danny Atomsa 6months ago

   Jechoota #Amayya irra jiran gara #FBtti jijjiirre yoo ilaallu kana fakkaata??

   Kan hafe itti dabalaa, kanaan dogoggore yoo jirate sirreessaa.❤

   Maxxansa haaraa :- New post / post

   Foyyeessi :- Edit

   Hiriyyoota :- Friends

   Maxxansoota :- Posts

   Bal'inaan :- See all

   Kuusaa :- Album

   Haaromsa :- Update

   Qindaa'ina :- Setting

   Barbaadi :- Search

   Ergaa :- Message

   Olkaa'i :- Save

   Guyyaa dhalootaa :- Birthday

   Qabsiistuu :- Attachment

   Irra deebiin yaali :- Try again

   Toora irra :- Online

   Qoodi :- Share

   Haqi :- Delete

   Waliin qoodi :- Share with

   Ifatti :- public

   Miira :- Feeling

   Barreertuu :- Password

   Raggaasisi :- Confirm

   Simadhu :

  Comments: 1 Reposts: 0
 • Facebook irra Gara Asitti Godanne jirra As nuuf fida Oromoo❤❤❤
  • Sabaan Boon Firrisaa 6months ago

   Amayya App keenya waan ta'eef irratti waan barbaanne waan ergaa qabu waliif qooduun qooda as irraa ha

   akkaataan itti banamu isin harkaa babbade homaa hin yaadda' dubbachuuf anis kaleessa yeroo kana banachuuf jedhee namni an itti hin barreessin yoo jiraate abbaa facebook duraanii mark sana isaas kana keessaa harka hin qabukaa kun kan ijoolleen qaqaaliin qaxaleen waa uumte uumte male kan isaa jennuu appn kun heddu natti toluu irraan kan ka'e facebook ilaalaa hin jiruum yaa ummata koo.
   namootni akkaataan baninsaa isin harkaa bade youtube irrattis ta'u karaa barbaaddaniin viidiyoo tokko isiniifan hojjedhaa hamman isinii hojjedhutti immoo obsaan na banattan immoo jabaadhaa kunis akka fb"blue bedge" akka qabu hin

  Comments: 0 Reposts: 0
  • Robba A. Muleta 6months ago

   Hayyee Ammayyotaa,
   Amayya bilbilaa tii gara bilbilaatti (Bluetooth, Xender, Cshare and etc) waliif hin dabarsinaa | waliif hin qoodinaa.
   Fayyadamaan kam iyyuu download gochuu qaba. Namni #amayya fayyadamu latest version isaa
   tti fayyadamuu qaba. Kunis dogoggora hambisuuf.
   Nuyi Ammayyoota.
   Galatoomaa.

  Comments: 0 Reposts: 0
 • kotta Me Ka App Amayya Afaan Oromootin nuuf Hojjate Hagalateffannuti ????????
  Comments: 0 Reposts: 0
 • dhugaa Jette
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Dhufaa Jiritan Khottaa?‍?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Fb Amayya Mee Adda Erega Nama Barabannan dhabee ??
  Comments: 0 Reposts: 0