• Good morning my beautiful people?
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Yoomu hin 'i boriif hirkoo malee yoomu bor hin taatu! waanti ati har'a keessa jirtu boriikees hin ibsu! "what you put in comes back to you" Karma
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
  • Amanuel Abulu 6months ago

   warri #Amayya hiri'ina qaba kana uutuu foyyeesse kana uutuu akkas godhee jettaan yaadi keessan gaariidha garuu app'n kun erga banamee reefuu guyyaa 4ffaa isaati hiri'ina bayyee qabachuu mala please hin jarjariinaa.
   fb'n iyyuu haga har’a update taa'aa jiraam.
   dhugaadha ijjoolleen app kana hojetan app kana foyyeessuuf (update ) gochuuf akka halkaanii guyyaa itti dadhabaa jiran quban qaba. hin jarjarina please

  Comments: 0 Reposts: 0
 • Aartiin bu'uura qaroominaati! nuuf Aartiin Faya!
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
  • Danny Atomsa 6months ago

   Jechoota #Amayya irra jiran gara #FBtti jijjiirre yoo ilaallu kana fakkaata??

   Kan hafe itti dabalaa, kanaan dogoggore yoo jirate sirreessaa.❤

   Maxxansa haaraa :- New post / post

   Foyyeessi :- Edit

   Hiriyyoota :- Friends

   Maxxansoota :- Posts

   Bal'inaan :- See all

   Kuusaa :- Album

   Haaromsa :- Update

   Qindaa'ina :- Setting

   Barbaadi :- Search

   Ergaa :- Message

   Olkaa'i :- Save

   Guyyaa dhalootaa :- Birthday

   Qabsiistuu :- Attachment

   Irra deebiin yaali :- Try again

   Toora irra :- Online

   Qoodi :- Share

   Haqi :- Delete

   Waliin qoodi :- Share with

   Ifatti :- public

   Miira :- Feeling

   Barreertuu :- Password

   Raggaasisi :- Confirm

   Simadhu :

  Comments: 1 Reposts: 0
 • maatiiwwan Amayyaa Nagaan Bulaa!
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Amayyaan Amayyoomuun Baranuma! akkam jirtu #Oromoota warra Dudhaan bulu!
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • App Gaarii kana Warren create gootaan Galata guddaa qabdu!
  Comments: 0 Reposts: 0