• Ganda kana yaadeeraayyubboo jirtuu ummataa??
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Yaasabakoo #AMMAYYAA kanarratti Garee ykn 'Group' fii Fuula /'Page'
  Horachuun akkamiin dandahamaa laata moo inumaayyuu hinjiruu laata?
  Comments: 1 Reposts: 0
 • Ganamaaf galgala sochii qaamaa gochuun
  madaala qaamaa eeguudha .
  Guyyaatti Alsadii #AMAYYA Seenuun
  Madaala Afaan Oromoo eeguudha
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Giddu gala magaalaa mattuutti gaafaa Alaabaawwan kun akkasitti miidhagfamanii turan argee ,
  Haga yonaatti waaninni akkasumatti faayamee jiru natti fakkaata.
  garuu akkas miti
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Arjoo karaa dhidheessaa
  Nooraa Hurufa yuuraa
  mee yooman garaaa hiree
  an Abdulhaakim Nuuraa
  Gimbii karaa wollaggaa
  Jimma karaa jibuutee
  Akka dubbannuun dhabne
  wonni dubbannu guutee
  Dhiisuunis nidadhabnee
  Yaaddoon qalbii nufuutee
  Dhiifuufis nidadhabnee
  yaaddoon qalbii nufuutee
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Ijoollummaa kee isa gaafa mana barumsaa jirtuu yaadataartaa?
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • #Learning_Is_Burning kan jedhamu sun bara kana sirriitti hojiirra ooluucqaba yaa ummataa
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Osoo akk jaalalaa
  urgoon isin obaasa
  silaa maalgodhuumitii
  dhungoon siniif galaasa #Woromoo
  post-img
  Comments: 2 Reposts: 0
 • #Dirree_AMAYYAtti Haanuuf dabalamanu
  miiraaleen armaan gadii kun
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Maaloo
  Hiriyootakoo #Suuraa_akka_ajaayibaa_miidhagu_takka isiniif Maxxansuu jedheen Harkisee Dadhabee dhiisee dhufeem.
  #Asumaanuu_Amayya_Network gahaa Osoo nuuf argatee maalqaba laata(Net fedheen )
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Nagumaan
  NaafjirtuuMaatiikoo
  worri Amayyaa
  Osoo wol hinargin
  lakkoofsisne guyyaa
  Yaa ilmaan oromoo
  Yaa laga Abbayaa
  rakkoot-asnahmbise
  Natti ijaaree Dallayaa
  Baguma naaf qabaattan
  Xiqqaatullee Nagayaaaaa
  #OROMOOKOO_QOFAAF
  Comments: 0 Reposts: 1
 • Ashamaa akkam jirtuu
  Yaa saba #AMAYYAA
  Akkam Isin jirtuu
  Naaf qabduu nagayaa
  TOORRI Haaraan kunii
  Oromoof wolgayaa
  Kaayyoo jaallewwanii
  nutu galmaan gayaaa
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Dirree Oromoo
  Kana dhufee Nama
  Nooruu nafuudhu dhabuu kootti nana aare garuummoo isin hinjibbu
  ammaaf orma sinitti fakkaachuun dandaha waan taheef
  Comments: 2 Reposts: 0
 • Bulloon Sakaarsisaa
  Fe'adhee fardakoo
  Numan aggaamsisaa
  Dhaqqabuuf galmakoo
  Okkolus nandeemaa
  Kaayyoo hindagannu
  isiniifan dhaamaa
  post-img
  Comments: 1 Reposts: 1
 • Jiruuf jereenyaan
  maramnee
  Harkaaf miilaa
  hidhamnee
  Carraa lubbuunjiraachuu
  kanaas akka hindhabnee
  Teenyus bakkuma jirru
  Rabbiin namaa dabarsaadhaa
  Nagaan naaftaahi Yaatiruu
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Ashamaa akkam bultan fayyaa keessanii jirtuu jabaattuu
  Comments: 0 Reposts: 0